تقويت، توسعه و آموزش مهارت ها، مهم ترين رويكرد آموزش و پرورش در سال جاري است
تقويت مهارت هاي مختلف در دانش آموزان يك مطالبه ملي است كه آموزش وپرورش دولت۱۲ با جديت اين رويكرد را دنبال مي كند. وزير آموزش وپرورش، تصريح كرد: مهارت هايي كه سبك زندگي ايران اسلامي را تقويت مي كند، اولين هدف نظام تعليم و تربيت در سال تحصيلي ۹۷-۹۶ خواهد بود، البته اين موضوع بدان معنا نيست كه آموزش مهارت‌هاي مذكور در محتواهاي آموزشي مدارس وجود ندارد، بلكه با اين روش مكمل، آنچه در درس‌ها آموزش داده مي شود با سرعت بيشتري محقق و در دانش آموزان نهادينه شود. وي ادامه داد: آنچه بايد بيش از پيش به آن پرداخته شود، آموزش مهارت تفكر، گفت وگوكردن، مداراكردن و تحمل ديگران است كه امروزه جامعه از آن رنج مي‌برد، ما در اين زمينه خواستار همكاري همه دلسوزان نظام تعليم وتربيت هستيم.
عضوكابينه تدبير واميد، تقويت مهارت‌هاي پايه در دانش آموزان را دومين هدف آموزش وپرورش در سال تحصيلي جاري برشمرد و خاطرنشان كرد: با هدف كارآفريني مهارت هاي حرفه اي در دانش آموزان تقويت مي‌شود و در «طرح ايران مهارت» حدود۵۰۰ مهارت براي آموزش به دانش‌آموزان در دستور كار آموزش و پرورش قرار مي گيرد و دانش آموزان در يك فرجه ۲ تا۲۰ ساعته، با كمترين تجهيزات، مهارت هاي مذكور را فرا مي گيرند و آماده ورود به بازار كار وعرصه كارآفريني خواهند شد.http://www.medu.ir/portal/home.php?ocode=100010876&block=news&id=479411

برچسب ها: